نمایش نوار کناری

شلنگ توالت ( 125cm ) (6)

شلنگ حمام ( 150cm ) (6)