باکتری لژیونلا

جلوگیری از راکد ماندن آب در شیرهای معمولی و شیرهای اهرمی بسیار مشکل بوده و یا حداقل وقت گیر و نیاز به نیروی انسانی دارد .
راه حل ساده بکارگیری شیرهای هوشمند الکترونیک مجهز به امکان جریان خودکار آب در زمان مشخص شده می باشد

ادامه مطلب